Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalność Bezpieczeństwo energetyczne
Czas trwania studiów - 6 semestrów (3 lata)
Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata

Cel studiów

Wobec bardzo złożonej rzeczywistości bezpieczeństwo stało się nie tylko kluczową potrzebą, cenną i pożądaną wartością, ale coraz częściej jest także dynamicznym procesem, dotyczącym wielu obszarów życia społecznego. Wielowymiarowość i złożoność zjawiska bezpieczeństwa, w którym to, co wewnętrzne, łączy się z tym, co zewnętrzne, sprawia, iż wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru wiedzy we wszystkich niemal dziedzinach życia społecznego. Bezpieczeństwo, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, stało się więc obszarem zainteresowań instytucji państwowych oraz organizacji i struktur międzynarodowych.

Nauka bezpieczeństwa wewnętrznego, to poznawanie funkcjonowania instytucji chroniących instytucje publiczne, majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa oraz życie, zdrowie i mienie obywateli, przed zjawiskami mogącymi zakłócić normalne funkcjonowanie kraju i jego instytucji, godzącymi w przyjęte normy postępowania, groźnymi dla ładu prawnego. Kompleksowe podejście do problemu bezpieczeństwa wymaga więc analizy tych niepożądanych zjawisk i działań, które stanowią wyzwania dla bezpieczeństwa państwa, jego instytucji i obywateli.

Celem studiów jest przygotowanie studenta do poruszania się w różnych sektorach bezpieczeństwa, spraw wewnętrznych, polityki społecznej, w administracji publicznej, gospodarce i w tzw. trzecim sektorze. Studia na specjalności Bezpieczeństwo energetyczne pozwolą na zapoznanie z zasadami i regulacjami funkcjonowania rynku energii i surowców energetycznych w Polsce i Unii Europejskiej, a także z praktycznymi kwestiami, wynikającymi z tych regulacji. Z uwagi na specyfikę energii, jako towaru i jej znaczenie dla współczesnej gospodarki, studenci wyposażeni zostaną w wiedzę, z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, prawa, ochrony środowiska i wybranych elementów nowych technologii. Dzięki zdobytej wiedzy oraz umiejętnościom, studenci będą w swoim środowisku zawodowym właściwie przygotowanymi do wyzwań związanych z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań gospodarki opartej na wiedzy w sektorze energii.

Zasady realizacji studiów:

 • Wprowadzenie teoretyczne: wykłady wprowadzające zagadnienia teoretyczne, ilustrowane studiami przypadku
 • Zajęcia o charakterze praktycznym, opierające się na rozwiązaniach i metodach stosowanych w praktyce codziennej, prowadzone przez osoby zawodowo związane z sektorem bezpieczeństwa
 • Studia przypadków: analiza i rozwiązywanie przypadków praktycznych, sukcesów i błędów, adaptowanych do konkretnych sytuacji przez studentów
 • Projekty i symulacje sytuacji związanych z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii - tworzenie elementów projektów biznesowych i rozwiązywanie uproszczonych, modelowych problemów prawnych
W programie studiów m.in.:
 • Mikro- i makroekonomia
 • Polityka społeczna i gospodarcza
 • Organizacja i zarządzanie
 • Prawo cywilne, administracyjne, międzynarodowe
 • Geografia polityczna i społeczno-gospodarcza
 • Teoria bezpieczeństwa
 • Zagrożenia bezpieczeństwa
 • Zapobieganie i zwalczanie przestępczości
 • Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Polityka bezpieczeństwa RP
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
 • Bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne
Zajęcia specjalnościowe to:
 • Energia w gospodarce globalnej
 • Wprowadzenie do studiów nad bezpieczeństwem energetycznym
 • Polityka międzynarodowa w obszarze bezpieczeństwa energetycznego
 • Polityka energetyczna UE i Polski
 • Unijne i polskie regulacje rynku energii
 • Zasady jednolitego rynku energii
 • Surowce energetyczne
 • Odnawialne Źródła Energii
 • Elektroenergetyka
 • Giełdy energii
 • Efektywność energetyczna
Po ukończeniu studiów Absolwent powinien:
 • posiadać ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu zagadnień ekonomicznych, społecznych, politycznych i prawnych, tworzącą podbudowę rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego i jego zakresów;
 • rozumieć i umieć analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem, jego zagrożeniami i zapobieganiem im w skali globalnej, europejskiej, państwowej, regionalnej i lokalnej;
 • posiadać podstawową wiedzę na temat działań państwa na rzecz bezpieczeństwa;
 • znać zasady funkcjonowania instytucji państwa i administracji publicznej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem;
Adresaci studiów i perspektywy zatrudnienia

Studia są skierowane do osób zatrudnionych lub planujących pracę:
 • w służbach mundurowych i cywilnych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa,
 • w służbach specjalnych działających w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym społecznego i gospodarczego,
 • w administracji publicznej odpowiedzialnej za zarządzaniem bezpieczeństwem zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym,
 • w organizacjach pozarządowych i biznesie (fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa),
 • na stanowiskach eksperckich, analitycznych i specjalistycznych oraz doradczych, w tym w konsultingu i ośrodkach doradczych (partie polityczne, gabinety polityczne, zespoły doradcze),
 • w szeroko rozumianym sektorze energetycznym.

Tak obszerna potencjalna grupa pracodawców stwarza szansę na ukształtowanie swej pozycji rynku pracy, zapewniającym stabilne i długotrwałe zapotrzebowania na specjalistów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego.


Koszt studiów Opłata roczna 4200 zł (12 rat x 350 zł)