Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Kierunek studiów: Ekonomia
Specjalności*:
 • Ekonomia menadżerska
 • Kompetencje menadżerskie
 • Agrobiznes i biobiznes
 • Logistyka w biznesie

Czas trwania studiów - semestrów (3 lata)
Uzyskany tytuł zawodowy - licencjat

* Uruchomienie specjalności uzależnione od liczby kandydatów

Cel studiów

Celem studiów na kierunku Ekonomia jest przekazanie studentom wszechstronnej wiedzy ekonomicznej i przygotowanie ich do wykonywania zawodu ekonomisty, jako specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, materialnymi i niematerialnymi, zdolnego do trafnej analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji i przygotowanego do efektywnej oraz odpowiedzialnej pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych, głównie na stanowiskach operacyjnych, doradczych i menedżerskich, a także przygotowanego do swobodnego poruszania się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Program studiów

Zajęcia dostarczają szerokiej wiedzy i praktycznych umiejętności nie tylko z zakresu teorii i praktyki ekonomii, ale też nauk społecznych, humanistycznych i prawnych, w tym zwłaszcza:
 • Mikro- i makroekonomii
 • Zastosowania metod ilościowych w ekonomii
 • Polityki społecznej i gospodarczej
 • Integracji europejskiej
 • Prawa cywilnego i administracyjnego oraz prawnej ochrony własności intelektualnej
 • Historycznych, społecznych i przestrzennych uwarunkowań gospodarki
 • Zarządzania materialnymi i niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa
 • Zarządzania projektami, procesami oraz inwestycjami
 • Działalności marketingowej
 • Etyki i społecznych aspektów biznesu
 • Zastosowania informatyki w działalności biznesowej
 • Wybranego języka obcego, w tym specjalistycznego, na poziomie komunikatywnym
Jako nasz Absolwent będziesz:
 • posiadać ogólną wiedzę wielodyscyplinarną z zakresu zagadnień społecznych, politycznych i prawnych, tworzącą podbudowę rozumienia istoty systemu gospodarczego;
 • rozumieć i umieć analizować zjawiska związane z rozwojem i wzrostem gospodarczym, jego zagrożeniami i zapobieganiem im w skali globalnej, europejskiej, państwowej i lokalnej;
 • posiadać podstawową wiedzę na temat działań państwa na rzecz rozwoju gospodarczego na poziomie wewnętrznym i międzynarodowym;
 • znać zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania rozwojem społeczno-gospodarczym;
 • umieć kierować małymi zespołami ludzkimi i komunikować się z otoczeniem;
 • przygotowany do podjęcia studiów podyplomowych lub studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Zasady realizacji studiów:

 • wprowadzenie teoretyczne: wykłady i ćwiczenia wprowadzające zagadnienia teoretyczne, ilustrowane licznymi studiami przypadku;
 • zajęcia o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach stosowanych w praktyce codziennej, prowadzone przez osoby zawodowo związane z gospodarką;
 • studia przypadków: analiza i rozwiązywanie problemów praktycznych, sukcesów i błędów w biznesie;
 • tworzenie elementów projektów biznesowych i rozwiązywanie uproszczonych modelowych problemów prawno-gospodarczych.

Adresaci studiów

Studia są skierowane do przyszłych przedsiębiorców i menedżerów, zarówno do absolwentów szkół średnich, stających dopiero u progu kariery zawodowej, jak i osób już aktywnych zawodowo, zatrudnionych lub planujących pracę na stanowiskach związanych z działalnością gospodarczą, a także działaczy gospodarczych, chcących wypełniać funkcje kierownicze i przywódcze w społeczeństwie, o zdolnościach organizatorskich i przywódczych, posiadających predyspozycje do szybkiego wyciągania wniosków i podejmowania decyzji, pragnących w swojej pracy opierać się nie tylko na wrodzonych zdolnościach oraz intuicji, ale przede wszystkim na solidnej wiedzy ekonomicznej.

Perspektywy zatrudnienia

Studia na kierunku Ekonomia przygotowują Cię zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak też do pracy związanej z działalnością gospodarczą w sektorze prywatnym i publicznym, od poziomu administracji lokalnej, aż po poziom administracji państwowej, od stanowisk analitycznych i eksperckich, po stanowiska kierownicze niższego i średniego szczebla.


Absolwent ma do wyboru kilka ścieżek możliwości rozwoju zawodowego:
 • prowadzenia własnego przedsiębiorstwa;
 • pracy w przedsiębiorstwach - prywatnych i publicznych, produkcyjnych i usługowych;
 • pracy w administracji publicznej - rządowej samorządowej, gdzie mógłby podjąć się zadań związanych z różnymi aspektami gospodarowania środkami publicznymi;
 • pracy w ośrodkach doradczych (think-tanki) przy urzędach, instytucjach, organizacjach;
 • pracy w organizacjach pozarządowych.
Roczna opłata za studia 4200 zł (12 rat x 350 zł)

Specjalność Ekonomia menadżerska

Współczesna gospodarka rynkowa, przedsiębiorstwa i instytucje publiczne, potrzebuje profesjonalnych kadr, zdolnych do podejmowania optymalnych decyzji ekonomicznych, a więc posiadających umiejętności niezbędne osobom na stanowiskach kierowniczych. Na to wyzwanie odpowiada specjalność Ekonomia menadżerska, której program ukierunkowany jest na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podejmowania decyzji w perspektywie bieżącej i strategicznej, istotnych dla rozwoju organizacji, zarządzania nią w warunkach konkurencji, ryzyka i dużej zmienności otoczenia. Celem specjalności Ekonomia menadżerska jest wykształcenie kadr, profesjonalnie przygotowanych do podejmowania trafnych decyzji gospodarczych, korzystnych dla danego podmiotu ekonomicznego, z uwzględnieniem interesu zewnętrznych interesariuszy i zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, przewidywania wariantów przyszłych sytuacji ekonomicznych oraz analizy uwarunkowań i czynników wyznaczających dokonywanie właściwych wyborów ekonomicznych na różnych szczeblach decyzyjnych, z uwzględnieniem otoczenia mikro- i makroekonomicznego. Studia na specjalności Ekonomia menedżerska pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu:

 • stosowania podstawowych kategorii gospodarki rynkowej w skali mikro- i makroekonomicznej oraz interpretowania problemów praktyki gospodarczej;
 • analizy relacji między rynkiem a państwem w kontekście uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i politycznych;
 • praktycznego stosowania zasad racjonalnego zarządzania zasobami materialnymi i niematerialnymi;
 • podjęcia własnej działalności gospodarczej w rynku krajowym i europejskim;
 • stosowania koncepcji i metod rozwoju przedsiębiorstwa, w tym wyceny projektów gospodarczych i podmiotów gospodarczych.

Absolwenci specjalności Ekonomia menadżerska będą przygotowani do podjęcia pracy kierowniczej na różnych szczeblach struktury organizacyjnej podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych oraz organizacji non-profit. Jako osoby profesjonalnie przygotowane do podejmowania decyzji, mogą oni znaleźć zatrudnienie jako:,/p>

 • menedżerowie przedsiębiorstw,
 • specjaliści ds. organizacji i rozwoju przedsiębiorstw,
 • analitycy i doradcy ekonomiczni,
 • eksperci w instytucjach samorządowych i pozarządowych,
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą.

Specjalność Kompetencje menadżerskie

Specjalność Kompetencje menadżerskie ma charakter interdyscyplinarny, łącząc w sobie wiedzę ekonomiczną z zakresu mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki, z praktycznymi zagadnieniami menadżerskimi, związanymi z zarządzaniem przedsiębiorstwami komercyjnymi i instytucjami publicznymi. Zdobyte kwalifikacje umożliwią nie tylko zrozumienie i interpretację rzeczywistości ekonomicznej i mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki, lecz ułatwią także praktyczne wykorzystywanie informacji gospodarczej i jej umiejętne przetwarzanie. Studia na specjalności Kompetencje menadżerskie podporządkowane są przede wszystkim potrzebom i wymogom regionalnego i lokalnego rynku pracy, rozpatrywanego zarówno w ujęciu bieżącym, jak i długookresowym. Absolwenci specjalności posiądą bowiem nie tylko pogłębioną wiedzę z zakresu współczesnej ekonomii, ale przede wszystkim będą zdolni do jej sprawnego wykorzystania w praktyce gospodarczej, zmieniającej się wraz ze zmianami otoczenia krajowego i międzynarodowego. Przekazywana wiedza oraz kształtowane umiejętności analityczne umożliwią absolwentom podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych, zwłaszcza poprzez dogłębną znajomość organizacji gospodarczej i jej relacji z turbulentnym otoczeniem społeczno-gospodarczym. Tym samym ten typ wykształcenia pozwoli na zajęcie wysokiej pozycji społecznej i zawodowej. Studia na specjalności Kompetencje menadżerskie pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu:

 • umiejętności stosowania koncepcji i metod racjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem w wymiarze operacyjnym i strategicznym;
 • analizy informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji;
 • właściwego gospodarowania zasobami ludzkimi;
 • kreowania orientacji marketingowej biznesu oraz wykorzystywania narzędzi marketingowych;
 • właściwego stosowania przepisów prawnych oraz umów obrotu gospodarczego i łączenia wiedzy ekonomicznej z prawną;
 • oceny racjonalności decyzji gospodarczych przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i podmiotów sektora publicznego.
Po studiach absolwenci specjalności Kompetencje menadżerskie:
 • są przygotowani do pełnienia funkcji profesjonalnego wsparcia zarządów oraz zarządzania administracyjnego biurem lub oddziałem przedsiębiorstwa,
 • mogą ubiegać się o pracę na stanowisku office managera, pracownika sekretariatu, kierownika kancelarii, asystenta, kierownika biura zarządu,
 • posiadają kompetencje niezbędne do kreowania profesjonalnego i pozytywnego wizerunku własnego oraz wizerunku organizacji.

Specjalność Logistyka w biznesie

Celem specjalności jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi koncepcjami i metodami zarządzania procesami logistycznymi, poznanie podstawowych zadań logistycznych, wspomagających nowoczesne zarządzanie w przedsiębiorstwie, wzmacnianie indywidualnej wiedzy i umiejętności menadżerskich studentów oraz wykorzystanie ich do zapewnienia satysfakcji partnerów w łańcuchu dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem użytkownika ostatecznego, co prowadzi do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku. Efektem będzie nie tylko przekazanie studentom kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu logistyki, ale też wyrobienie umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce, na różnych szczeblach kierowania. Cechą wyróżniającą specjalność jest kompleksowe podejście do problemów logistycznych, występujących w łańcuchach dostaw, rozpatrywanie ich nie w kontekście czysto technicznym, ale biznesowym. Program studiów wzbogacony jest o case studies, wymagające aktywnej postawy, doskonalące umiejętność pracy w zespole, rozwijające myślenie analityczne i percepcję. Studia te to bowiem nie tylko kurs podstawowy logistyki, ale program oparty na solidnych podstawach ekonomii, zarządzania i logistyki, zorientowany na jej aktualne trendy i kierunki rozwoju. Studia na specjalności Logistyka w biznesie pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu:

 • analizy i oceny ekonomicznych procesów logistycznych - fizycznego przepływ dóbr, ich transportu i magazynowania;
 • analizy i opracowania strategii budowy łańcuchów dostaw;
 • wdrażania innowacji logistycznych;
 • funkcjonowania centrów i sieci logistycznych w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
 • zarządzania relacjami z dostawcami i odbiorcami.
Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów specjalnościowych przygotowują do pracy:
 • na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, w różnych obszarach (zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, obsługa klienta, zwroty),
 • jako menedżer, koordynator łańcucha logistycznego w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne (spedycyjno-transportowe, centra usług logistycznych, logistyczne centra dystrybucji, nowoczesne magazyny, podmioty zaopatrzeniowe i dystrybucyjne) oraz w jednostkach, w których niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania kanałami logistycznymi przedsiębiorstw i analizy danych. Realną stanie się też możliwość pełnienia funkcji doradczych i konsultanckich w przedsiębiorstwach, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Specjalność Agrobiznes i biobiznes

Agrobiznes, to największy subsystem gospodarki w Polsce, tworzony przez zintegrowane pionowo systemy gospodarcze rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i usług, w tym handlowych, finansowych i doradczych, służący - w sposób bezpośredni lub pośredni - zaspokajaniu potrzeb konsumentów. W Polsce, choć co roku liczba gospodarstw rolnych zmniejsza się, to zwiększa się średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego oraz liczba gospodarstw towarowych, cechujących się dużymi nakładami kapitałowymi. Coraz częściej powstają w związku z tym przedsiębiorstwa, zajmujące się obsługą sektora agrobiznesu, zaś zmiany na wsi wiążą się z zapotrzebowaniem na osoby gruntownie wykształcone, przedsiębiorcze i kreatywne, które będą prowadziły przedsiębiorstwa obsługujące rolnictwo, z wykorzystaniem rynkowego rachunku ekonomicznego. Celem kształcenia specjalnościowego jest przygotowanie studentów do życia i pracy w warunkach współczesnego świata, aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się gwałtownie rynku. Cel ten będzie realizowany poprzez poznawanie praktycznych aspektów, związanych z zarządzaniem w agrobiznesie. Dzięki temu absolwent będzie przygotowany do kompleksowego rozumienia agrobiznesu, jako społeczno-ekonomicznego procesu, łączącego kooperujące ze sobą gospodarstwa i przedsiębiorstwa, będące ogniwami służącymi wytworzeniu żywności i produktów nieżywnościowych, zaspokajających potrzeby finalnych konsumentów, przy wykorzystaniu zasad i mechanizmów gospodarki rynkowej. Studia na specjalności Agrobiznes i biobiznes pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu:

 • ekonomiki i organizacji rolnictwa i produkcji rolnej;
 • wybranych zagadnień funkcjonowania rynku rolno-spożywczego;
 • innowacyjnych metod wspomagających zarządzanie podmiotami agrobiznesu;
 • polityki rolnej oraz instytucjonalnego i rynkowego otoczenia agrobiznesu w Polsce i w UE
 • wykorzystania funduszy unijnych w rolnictwie;
 • biobiznesu, czyli procesów dostarczania produktów wytwarzanych w sferze nieżywnościowej, takich jak surowce energetyczne, naturalne kosmetyki i leki.
Absolwent będzie dysponował gruntowną wiedzą, dotyczącą funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich w warunkach gospodarki rynkowej oraz posiadał kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracy w przedsiębiorstwach agrobiznesu, administracji państwowej i samorządowej, a zwłaszcza w:
 • wyspecjalizowanych gospodarstwach rolnych, w zarządzaniu procesami produkcji rolnej i innych działów specjalnych produkcji rolniczej,
 • przemyśle i podmiotach handlowych, zaopatrujących rolnictwo w środki produkcji rolnej,
 • grupach producenckich, spółdzielniach i innych podmiotach, zajmujących się produkcją rolną i jej zbytem,
 • przetwórstwie i dystrybucji żywności, w tym przedsiębiorstwach prowadzących rynki hurtowe oraz agrotargi,
 • instytucjach doradczych i konsultingowych,
 • państwowych agencjach, działających w otoczeniu rolnictwa - Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa