Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Przed podjęciem praktyki studenci są zobowiązani skontaktować się z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk i pobrać skierowanie na praktykę.

Zgodnie z decyzją Pana Dziekana obowiązki Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk studenckich pełni mgr Maria Barbara Małek.

Harmonogram pracy Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk studenckich jest taki sam jak w przypadku biblioteki.

Telefon: (74) 640 03 51


W szczególnych okolicznościach kontakt przez Dziekanat.


Zarządzenie nr 04/14/15 w sprawie zasad organizacji, formy, zakresu i czasu trwania praktyki zawodowej na kierunku Informatyka
Zarządzenie nr 03/10/11 w sprawie zasad organizacji, formy, zakresu i czasu trwania praktyki zawodowej na kierunku Ekonomia


Wzory pism

Załącznik 1 Podanie o zaliczenie praktyki zawodowej DOC Format pliku: PDF
Załącznik 2 Zaświadczenie o odbytej praktyce zawodowej DOC Format pliku: PDF
Załącznik 3 Dziennik praktyk DOC Format pliku: PDF


Załącznik nr 1 jest tylko dla studentów, którzy są zatrudnieni w zakładzie pracy. Stanowisko pracy i zakres obowiązków pracownika muszą być zgodnie z kierunkiem studiów. Dodatkowo studenci są zobowiązani dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez zakład pracy.

Załączniki nr 2, 3 stanowią komplet dokumentów i są dla studentów, którzy odbywają praktykę zawodową. Studenci, którzy udają się na praktykę do zakładu pracy powinni wcześniej zgłosić miejsce praktyki i pobrać stosowne dokumenty (skierowanie na praktykę) u Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk. Podstawą zaliczenia będzie zaświadczenie o odbytej praktyce zawodowej (załącznik nr 2) oraz pisemne sprawozdanie z przebiegu praktyk (załącznik nr 3).