Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1. X 2016 r Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna została włączona do

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę: www.ahe.lodz.pl/swidnica

Szkolenie z zakresu planowania i realizacji e-Biznesu

Cel szkolenia:
 • poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie nowych technologii, przedstawienie i zastosowanie praktycznych metod oceny działalności firmy w Internecie.
 • zrozumienie specyfiki biznesu realizowanego za pośrednictwem mediów elektronicznych, a także czynników sukcesu w E-Biznesie.
 • nabycie umiejętności dokonywania różnego rodzaju transakcji, tworzenia strategii dla E-Biznesu i wykorzystania różnego rodzaju portali specjalistycznych i korporacyjnych do realizacji celów biznesowych.
Treść szkolenia:
 1. Wpływ Internetu na gospodarkę. Nowe rynki związane z Internetem. Sposoby wykorzystania Internetu w przedsiębiorstwie.
 2. Wprowadzenie do E-Biznesu. Struktura rynków elektronicznych. Mechanizmy rynków elektronicznych. Czynniki mające wpływ na rozwój rynków elektronicznych.
 3. Ekonomiczne aspekty E-Biznesu. Implementacja strategii biznesu elektronicznego.
 4. Internet i przewaga konkurencyjna. Marketing Internetowy. Czynniki sukcesu E-Biznesu.
 5. Rola portali społecznościowych i specjalistycznych w różnych branżach. Identyfikacja cech portali, które wpływają na ich przydatność w E-Biznesie. Rola portali w E-Biznesie. Portale, vortale oraz portale korporacyjne. Portale finansowe.
 6. Rozwiązywanie problemów w E-Biznesie za pomocą technologii bezprzewodowych.
 7. Typowe zagrożenia bezpieczeństwa w E-Biznesie. Problemy prawne i etyczne rozwoju E-Biznesu.
 8. Zakres realizacji E-Biznesu w przedsiębiorstwie. Pełny lub częściowy E-Biznes. E-Biznes prowadzony w oparciu o Internet. Podstawowe modele E-Biznesu. Dochodowe modele E-Biznesu. Najczęściej wykorzystywane modele E-Biznesu.
 9. Podstawowe rodzaje transakcji elektronicznych. Elektroniczny łańcuch dostaw. Problemy związane z funkcjonowaniem elektronicznego łańcucha dostaw.
 10. Elektroniczne systemy płatności. Różnice w sposobach ustalania cen w E-Biznesie. Usługi wspierające działania typu B2B.

Planowana wielkość grupy szkoleniowej - 15 osób.
Łączna planowana liczba godzin - 30
Czas trwania szkolenia - 6 spotkań x 5 godzin.


Szkolenie z zakresu planowania własnego biznesu (przygotowanie biznesplanu)

Cel szkolenia:

Poznanie metodyki tworzenia biznes planów, umożliwiających racjonalizację podejmowania własnej działalności gospodarczej oraz realizację wybranej działalności gospodarczej. Szkolenie przygotuje jego uczestników do samodzielnego sformułowania wizji, koncepcji i planu budowy swojego przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą wiadomości i umiejętności z zakresu rozpoznania i analizy rynku oraz konkurencji, budowy koncepcji produktu i plasowania go na konkurencyjnym rynku, podstaw ekonomiczno - finansowej analizy powodzenia przedsięwzięcia, zwłaszcza na podstawie analizy generowanych kosztów, możliwych do osiągnięcia przychodów i potencjalnej nadwyżki finansowej.

Część I: Teoria i praktyka budowy biznesplanu
 1. Diagnostyka firmy - zasady i obszary problemowe. Zależności pomiędzy planami cząstkowymi i ich rola w budowie planu biznesu: plan techniczny, marketingowy, finansowy;
 2. Wymogi prawne podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 3. Wymogi finansowo - księgowe podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. Analiza ekonomiczno - finansowa i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych - wybrane metody;
 5. Podstawy analizy marketingowej. Analiza rynku i konkurencji, poszukiwanie rynkowych szans i zagrożeń dla własnego przedsiębiorstwa;
 6. Podstawy analizy kosztów i przychodów przedsiębiorstwa oraz przedsięwzięcia;
 7. Podstawy analizy płynności i rentowności przedsiębiorstwa oraz przedsięwzięcia;
 8. Zasady konstrukcji biznes planu. Struktura i najważniejsze elementy składowe biznes planu;
 9. Fazy procesu przygotowywania i tworzenia biznes planów;
  1. projekt przedsięwzięcia
  2. założenia planu strategicznego
  3. plan techniczny
  4. plan marketingowy
  5. plan organizacyjny
  6. plan finansowy
 10. Przygotowanie biznes planu przy wykorzystaniu systemu informatycznego
Planowany czas realizacji: 30 godzin.

Część II: Indywidualne konsultacje dla uczestników szkolenia:
 1. Indywidualne konsultacje z zakresu analiz sytuacji prawnej przedsięwzięcia (3 godziny dla każdego uczestnika szkolenia)
 2. Indywidualne konsultacje z zakresu analiz sytuacji finansowej przedsięwzięcia (3 godziny dla każdego uczestnika szkolenia)
 3. Indywidualne konsultacje - ocena dokonań uczestników szkolenia w zakresie budowy biznesplanu (3 godziny dla każdego uczestnika szkolenia)
 4. Indywidualne konsultacje - przygotowanie życiorysu (curriculum vitae) na potrzeby aplikacyjne na rynku pracy (3 godziny dla każdego uczestnika szkolenia)

Łącznie 210 godzin
Zajęcia grupowe 5 spotkań x 6 godzin
Zajęcia indywidualne 10 całodziennych spotkań


Szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputerów i praktycznego wykorzystania pakietów biurowych

Cel szkolenia:

Poznanie podstaw obsługi komputera i możliwości wykorzystania pakietów biurowych w działalności gospodarczej i pracy zawodowej

Tematyka zajęć:

Zajęcia będą obejmować podstawy obsługi komputera, obsługi systemów operacyjnych oraz typowe zastosowania elementów składowych pakietów biurowych: edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, programów prezentacyjnych, a także poczty elektronicznej.

Łączna planowana liczba godzin - 30
Czas trwania szkolenia - 6 spotkań x 5 godzin
Koszt - 400 zł